Marzec 1968
– etap w drodze do Wolności

wymogi redakcyjne

W celu usprawnienia procedury wydawniczej prosimy o zastosowanie się do zaleceń technicznych. Każdy tekst nadesłany do nas powinien być zgodny z aktualnymi wymaganiami technicznymi. W innym przypadku nie zostanie uwzględniony w procesie wydawniczym.   

 1. Tekst należy do 30.04.2018  wysłać na adres internetowy marzec1968@umk.pl (w zakres publikacji będą wchodziły tylko teksty wysłane na w/w oficjalne konto konferencji)
 2. Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu (tj. 30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, w sumie 1800 znaków na stronie; czcionka 12 pkt z odstępem 1,5 wierszowym).
 3. Objętość artykułów powinna zwierać się w przedziale od 12 do 25 stron znormalizowanego komputeropisu (wraz z przypisami).
 4. Do cytatów należy stosować tylko cudzysłów. Cudzysłów należy stosować również do tytułów czasopism ( w tekście głównym).
 5. Zapis daty: 21 października 2010 r.
 6. Tytuły książek i cytaty zawsze w cudzysłowie (w tekście głównym)
 7. Tekst zawsze wyjustowany, 12 Times New Roman, odstęp 1,5.
 8. Nazwa organizacji, partii, instytucji, za pierwszy razem zawsze pełna, a w nawiasie skrót: np. Unia Europejska (UE). Potem stosujemy już sam skrót np. UE. Wyjaśniamy wszystkie skróty, nawet jeżeli są oczywiste np. ZSRR.
 9. Tabele zawsze numerowane, pod spodem tabeli podajemy źródło informacji.
 10. Nagłówki i nazwy rozdziałów, podrozdziałów zawsze pogrubione
 11. Liczby porządkowe kończymy kropką np. 9. miejsce
 12. Prawidłowo: lata dwudzieste, trzydzieste etc.
 13. W tekście głównym zawsze staramy się podać imię i nazwisko
 14. Skróty: t.w.- tajny współpracownik;
 15. Zasady sporządzania przypisów:
 • przypisy umieszczamy w dole strony
 • przypisy należy numerować rosnąco używając cyfr arabskich (1,2,3, etc.)
 • w tytułach książek i artykułów zawsze należy stosować kursywę
 • nazw czasopism  umieszczamy w cudzysłowie
 • nie podajemy nazw wydawnictw
 • konsekwentnie stosujemy skróty łacińskie: ibidem, eadem, op. cit.- bez kursywy
 • w przypadku książki poprawny zapis: pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko autora, przecinek, tytuł, przecinek, miejsce i rok wydania, przycinek, strona, kropka: W. Wiśniewski, Procesy integracyjne na obszarze poradzieckim, Kraków 2000, s. 129.
 • w przypadku, gdy dana publikacja jest cytowana po raz kolejny i jest to jedyna pozycja autora: W. Wiśniewski, op. cit., s. 129.
 • w przypadku prac zbiorowych obowiązuje zapis: W. Wiśniewski, Kościół katolicki w PRL, [w:] Kościoły chrześcijańskie w obliczu totalitaryzmów, M. Kozłowski (red.), Kraków 2012, s. 171.
 • w przypadku czasopism (jeżeli jest to drukowana wersja czasopisma, zawsze podajemy strony): M. Wiśniewski, Procesy integracyjne na obszarze poradzieckim, "Polityka Wschodnia", 1999, nr 2, s. 56-80.
 • w przypadku tekstu z Internetu prawidłowy zapis (jeżeli jest imię i nazwisko podajemy, jeżeli nie ma sam tytuł, format zapisu daty dd.mm.rrrr): M. Wiśniewski, Kościół katolicki w PRL, http:/wp/20101, odczyt z dn. 12.11.2013.w przypadku prac zbiorowych: tytuł, redaktor, miejsce wydania i rok wydania, numery stron.
 • zapis źródeł historycznych: nazwa archiwum, sygnatura, karta, nazwa dokumentu, data powstania dokumentu, miejsce powstania dokumentu, np. IPN Kr, 023/57, k.401-403, Wytyczne kierownictwa KW MO, 15.07.1968 r., Kraków. Za pierwszym razem podajemy pełną nazwę archiwum Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie (IPN Kr).
 • zapis dat w przypisach cyframi arabskimi np. 11.12.1967 r.
 1. Autor proszony jest ponadto o podanie:
 • pełnego imienia i nazwiska;
 • stopnia i tytułu naukowego;
 • nazwy i adresu instytucji naukowej, w której jest zatrudniony;
 • krótkiej informacji biograficznej w języku polskim (ok. 150-200 znaków);
 • abstraktu w języku angielskim (maksymalnie 900 znaków).

 

Konferencja w Toruniu